جلوگیری از نفوذها و ایمن سازی Mobile workforce

GlobalProtect، محافظت از نسل آیندة زیرساخت های امنیتی شبکه های کامپیوتری Paloalto را به اعضای Mobile workforce شما، فارغ از آنکه در کدام موقعیت و مکان قرار داشته باشند، تعمیم می دهد.

ادامه مطلب