فیلتر کردن URL داده‌های خصوصی

Palo Alto Networks®، TRUSTe® را ارائه می‌دهد که مدیریت رسیک حفظ حریم خصوصی مستقل برای بررسی و مستند سازی جریان داده‌ها و شیوه‌های توصیف شده در این داده‌ها را ارائه می‌کند. هدف از این متن ارائه شبکه‌های Palo Alto همراه با اطلاعاتی برای مشتریان است که برای ارزیابی تأثیر این سرویس بر وضعیت خصوصی کلی آنها با جزئیات نحوه دریافت، پردازش و ذخیره اطلاعات شخصی و درون سرویس مورد نیاز است.

ادامه مطلب