سازمان ها دیگر مثل گذشته دست روی دست نمی گذارند و معمولاً برنامه ها و داده های خود را به Cloud منتقل می کنند، بنابراین مسئله امنیت را در نظر گرفت از جمله تهدیدهای امنیتی Cloud شامل : نفوذ و سرقت اطلاعات، نقض احراز هویت، هک رابط و API، استفاده از حفره های امنیتی سیستم، پارازیت، حذف دائمی داده ها و ...

Paloalto Network برای حفظ امنیت Cloud در مقابل تهدیدات نامبرده محصولات زیر را به سازمان پیشنهاد می دهد:

  • سری ماشین مجازی برای (VM)
  • سری ماشین مجازی برای (VM) برای AWS
  • سری ماشین مجازی برای (VM) برای Critix
  • سری ماشین مجازی برای (VM) برای KVM و OpenStack
  • سری ماشین مجازی برای (VM) برای Vmware NSX
  • سری ماشین مجازی برای (VM) برای Vmware ESXi / vCloud Air